Kristin Vinje

Webside:

https://kristiania.no/ansatt/kristin-vinje/

Profil:

Kristin Vinje er dekan for School of Health Sciences. Hun har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo i nært samarbeid med Sintef og med et års opphold ved Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech). Arbeidet dreide seg om å utvikle uorganiske katalysatorer til konvertering av naturgass og resulterte i dokrogradsavhandlingen med tittel «Aluminophosphate molecular sieves as potential catalysts for utilisation of natural gas». Etter endt doktorgrad har hun jobbet flere år som forsker ved UiO og i Sintef, etterfulgt av en periode i Nærings- og handelsdepartementet som avdelingsdirektør med ansvar for forskning og innovasjon. Hun har vært direktør ved Simula, og blant annet vært ansvarlig for etableringen av en egen forskerskole i nært samarbeid med næringslivet og Universitetet i Oslo. I 2009 ble hun utnevnt til finansbyråd i Oslo, der hun hadde det politiske ansvaret for Oslo kommunens budsjett og finansiering samt arbeidsgiveransvaret for over 50 000 medarbeidere. Fra 2013 til 2017 satt hun på Stortinget for Høyre, der hun var fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra 2017 til 2019 var hun visedekan med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Poster av Kristin Vinje: